Poznań

Fundacja została powołana do istnienia w Poznaniu, w 2000 roku. Działania Fundacji to szeroko pojęte zainteresowanie osobą i rodziną, w tym szczególnie dziećmi i młodzieżą żyjącymi w trudnych warunkach. Przy nielicznym składzie stałym Rady Fundacji staramy się pozyskiwać możliwie wielu współpracowników do realizacji zadań jakie sobie stawiamy oraz możliwie wielu darczyńców chcących nas wspierać.

Fundacja OPIEKUN jest Organizacją Pożytku Publicznego non-profit, czyli nie jest nastawiona na zarabianie: nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypłaca wynagrodzeń członkom Rady Fundacji ani Zarządowi. Wszystkie środki jakimi dysponuje otrzymuje od darczyńców (zarówno osób jak i instytucji), przeznaczając je na realizację celów Fundacji - zgodnie z życzeniem ofiarodawców.

W swoich działaniach Fundacja OPIEKUN kieruje się dobrem drugiego człowieka, rozumianym w świetle nauki społecznej Kościoła Katolickiego i zasad religii chrześcijańskiej. Stanowi to podstawę działań firmowanych przez Fundację i dlatego wszelkie działania niezgodne z tym fundamentem nie będą podejmowane.

Misją Fundacji OPIEKUN jest promowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury życia małżeńskiego i rodzinnego we wszystkich jego aspektach: relacji małżeńskich, rodzinnych, kształcenia i wychowania dzieci, przygotowania do małżeństwa, opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.

Fundacja jest niezależna od jakichkolwiek innych organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych i działa w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja działa w oparciu o środki przekazane w formie darowizn, dotacji, zapisów i spadków.
Dotacja przekazana na konto bankowe Fundacji może być przez darczyńcę odliczona od podstawy opodatkowania (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 Art. 26. - analogiczna ustawa dotyczy osób prawnych).

statut    

    Od 1 marca 2013 roku siedzibą Fundacji OPIEKUN jest wieś Bartniki (gmina Kiwity, pow. Lidzbark Warmiński). 
    Działania Fundacji są prowadzone na terenie całego kraju.