O Fundacji

Historia

Fundacja została powołana do istnienia w Poznaniu, w 2000 roku. Działania Fundacji to szeroko pojęte zainteresowanie osobą i rodziną, w tym szczególnie dziećmi i młodzieżą żyjącymi w trudnych warunkach.

Przy nielicznym składzie stałym Rady Fundacji staramy się pozyskiwać możliwie wielu współpracowników do realizacji zadań jakie sobie stawiamy oraz możliwie wielu darczyńców chcących nas wspierać. Od roku 2012 siedzibą Fundacji jest wieś Bartniki w woj. warmińsko-mazurskim.

Fundacja OPIEKUN jest Organizacją Pożytku Publicznego non-profit, czyli nie jest nastawiona na zarabianie: nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypłaca wynagrodzeń członkom Rady Fundacji ani Zarządowi. Wszystkie środki jakimi dysponuje (otrzymane od darczyńców - zarówno osób jak i instytucji), przeznacza na realizację celów Fundacji - zgodnie z życzeniem ofiarodawców.

W swoich działaniach Fundacja OPIEKUN kieruje się dobrem drugiego człowieka, rozumianym w świetle nauki społecznej Kościoła Katolickiego i zasad religii chrześcijańskiej. Stanowi to podstawę działań firmowanych przez Fundację i dlatego wszelkie działania niezgodne z tym fundamentem nie będą podejmowane. Powyższe nie oznacza jakiejkolwiek zależności od struktur, bądź hierarchi Kościoła Katolickiego.


MISJA

logo fundacji opiekun

Misją Fundacji OPIEKUN jest promowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury życia małżeńskiego i rodzinnego we wszystkich jego aspektach: relacji małżeńskich, rodzinnych, kształcenia i wychowania dzieci, przygotowania do małżeństwa, opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.

Fundacja jest niezależna od jakichkolwiek innych organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych i działa w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja działa w oparciu o środki przekazane w formie darowizn, dotacji, zapisów i spadków.

Dotacja przekazana na konto bankowe Fundacji (numer konta w stopce) może być przez darczyńcę odliczona od podstawy opodatkowania (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 Art. 26. - analogiczna ustawa dotyczy osób prawnych).


STATUT

statut fundacji opiekun

§ 9. Dla osiągania wspólnych celów statutowych, oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych na ten cel funduszy z innych źródeł.

Statut - wersja PDF