Poznaj nas

Historia

Fundacja OPIEKUN została powołana do istnienia w Poznaniu aktem fundacyjnym w roku 2000. Pierwotna nazwa Fundacji brzmiała: "Fundacja Ruchu Domowy Kościół - Poznań". W roku 2002 Fundacja zmieniła nazwę na "Fundacja OPIEKUN", ze względu na wygaszenie niektórych form działania. Pomimo zmiany nazwy cele i zadania określone w Statucie Fundacji nie zostały zmienione do dzisiaj i nadal są wyznacznikiem obszarów działania Fundacji.

W roku 2012 Fundacja zmieniła siedzibę z miasta Poznań na wieś Bartniki w woj. warmińsko-mazurskim. Od początku istnienia Fundacji jej Prezesem jest p. Janusz Sklepowicz.

W swoich działaniach Fundacja OPIEKUN kieruje się dobrem drugiego człowieka, rozumianym w świetle nauki społecznej Kościoła Katolickiego i zasad religii chrześcijańskiej. Stanowi to podstawę działań firmowanych przez Fundację i dlatego wszelkie działania niezgodne z tym fundamentem nie będą podejmowane. Powyższe nie oznacza jakiejkolwiek zależności od struktur, bądź hierarchi Kościoła Katolickiego.

Cele

Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz uświadamiającej wśród dzieci, młodzieży i rodzin, dla ograniczenia przyczyn i skutków zagrożeń patologicznych.
2. Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących budowaniu rodziny wolnej od uzależnień oraz otwartej na potrzeby innych ludzi.
3. Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niedołężnymi.
4. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
8. Inicjowanie i popularyzacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Takie cele postawili sobie Fundatorzy i są one nadal głównymi celami Fundacji. 

Władze

Zgodnie ze Statutem władzami Fundacji OPIEKUN są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

Organem kontrolującym Zarząd jest Komisja Rewizyjna.

Aktualny skład Rady oraz Zarządu jest uwidoczniony w zakładce "kontakt".

Non profit

Fundacja OPIEKUN jest Organizacją Pożytku Publicznego non-profit, czyli nie jest nastawiona na zarabianie: nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypłaca wynagrodzeń członkom Rady Fundacji ani Zarządowi. Wszystkie środki jakimi dysponuje (otrzymane od darczyńców - zarówno osób jak i instytucji), przeznacza na realizację celów Fundacji - zgodnie z życzeniem ofiarodawców.

Dotacja przekazana na konto bankowe Fundacji (numer konta w stopce) może być przez darczyńcę odliczona od podstawy opodatkowania (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 Art. 26. - analogiczna ustawa dotyczy osób prawnych).

Misja

Misją Fundacji OPIEKUN jest promowanie i propagowanie chrześcijańskiej kultury życia małżeńskiego i rodzinnego we wszystkich jego aspektach: relacji małżeńskich, rodzinnych, kształcenia i wychowania dzieci, przygotowania do małżeństwa, opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.

Fundacja jest niezależna od jakichkolwiek innych organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych i działa w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja działa w oparciu o środki przekazane w formie darowizn, dotacji, zapisów i spadków.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych